STATUT

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

REGULANIM DYŻURÓW NAUCZYCIELI

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAMY NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W SZKOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY O CHARAKTERZE BIBLIOTERAPEUTYCZNYM DLA I ETAPU EDUKACYJNEGO I ZESPOŁÓW EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH „CZARODZIEJSKIE BAJKI”